FAQ

Všeobecné obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení 


1. Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek společnosti KUBÍČEK FACTORY spol. s.r.o., se sídlem Brno, Jarní 1003/2a, PSČ 614 00, IČO: 41603869, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce č. 2442 vydaných v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění platných právních předpisů (dále jen „podmínky“ nebo „OP”) je úprava základních podmínek kupních smluv na dodávku zboží a jsou závazné pro úpravu vztahů mezi prodávajícím a kupujícím, pokud smlouva neobsahuje odchylná ujednání. Tyto OP jsou vždy nedílnou součástí kupní smlouvy; odchylná ustanovení kupní smlouvy mají před nimi přednost. 


2. Každá kupní smlouva, která bude uzavřena se společností KUBÍČEK FACTORY spol. s.r.o., se sídlem Brno, Jarní 1003/2a, PSČ 614 00, IČO: 416 03 869, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce č. 2442 jako prodávajícím (dále také jen „prodávající”) s libovolným obchodním partnerem jako kupujícím či jiným odběratelem (dále také jen „kupující”), se bude řídit těmito OP, pokud nebude výslovně písemně ujednáno jinak. Kupující bere na vědomí, že podmínkou uzavření kupní smlouvy na dodání zboží je akceptace těchto OP. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito OP a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy kupující dále souhlasí s tím, že se tyto podmínky stávají nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Případné nákupní podmínky kupujícího lišící se od těchto OP nejsou pro prodávajícího nikterak závazné, a to ani v případě, že je prodávající výslovně neodmítne. 


3. Veškerá ujednání, učiněná před podpisem kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím se podpisem kupní smlouvy ruší, pokud nebyla zahrnuta do kupní smlouvy nebo nejsou v souladu s těmito OP. 


II. Práva a povinnosti smluvních stran 


1. Prodávající se kupní smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu zboží podle specifikace v kupní smlouvě (v objednávce) s potřebnými doklady a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu stanoveným způsobem a ve sjednané měně. 


2. Prodávající je povinen dodat zboží v provedení a s příslušenstvím obvyklým vzhledem k účelu, k jakému se obvykle užívá, pokud nejsou mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuty zvláštní podmínky. Specifické parametry předmětu smlouvy ke zvláštnímu účelu musí být dohodnuty v kupní smlouvě. 


3. Pokud kupující požaduje po prodávajícím grafické práce, které mají být provedeny na povrchu zboží, prodávající zhotoví vizuál–grafický návrh (tj. návrh, výkres, model, grafické vyobrazení apod.), který bude tvořit nedílnou přílohu kupní smlouvy a na kterém budou grafické práce jednoznačně specifikovány. Tehdy nese kupující vůči prodávajícímu odpovědnost za to, že k poskytnutým podkladům k vizuálu má potřebná práva vyplývající z příslušných právních předpisů, že je oprávněn s nimi nakládat a že jejich použitím při výrobě zboží, popř. jejich užíváním ze strany prodávajícího a kupujícího nedojde k porušení práv třetích osob. V případě, že se ukáže opak a prodávajícímu z toho důvodu vznikne škoda, je kupující povinen prodávajícímu tuto škodu nahradit. Prodávající si vyhrazuje právo provést drobné změny odstínu grafiky a odstínu textilie obalu nafukovadla oproti vizuálu. Světlo procházející nafukovadlem či na něj dopadající může vlivem přirozeného a dočasného zrakového klamu změnit vnímání barev textilie nebo grafiky. Kupující, kteří si přejí tento účinek omezit, musí aplikovanou grafiku z tohoto hlediska blíže specifikovat a požadovat individuální ujednání v kupní smlouvě. 


4. Prodávající se uzavřením kupní smlouvy nezavazuje k instalaci (montáži) zboží nebo poskytnutí jiných obdobných služeb. 


III. Uzavírání kupních smluv 


1. Kupní smlouva se uzavírá písemně. Písemná forma je dodržena, je-li oprávněnou osobou podepsaná kupní smlouva doručena telefaxem či elektronickou poštou (jako příloha), prostřednictvím datové schránky či datové zprávy s elektronickým podpisem. Písemná forma je zachována i tehdy, pokud prodávající opatří kupní smlouvu svým podpisem a tuto elektronickou poštou zašle kupujícímu, který takto podepsanou smlouvu opatří svým podpisem. 


2. Písemná forma kupní smlouvy je taktéž dodržena, je-li oprávněnou osobou kupujícího zaslána prodávajícímu objednávka, která je následně oprávněnou osobou prodávajícího potvrzena a odeslána zpět kupujícímu. Kupní smlouva je v tomto případě uzavřena vystavením "Potvrzení objednávky" prodávajícím a doručením tohoto Potvrzení kupujícímu. 


3. Objednávka kupujícího může být uskutečněna písemně, e-mailem, telefaxem, prostřednictvím datové schránky nebo datové zprávy s elektronickým podpisem a jejím obsahem bude přesná identifikace kupujícího, přesný název zboží, termín dodání a požadované množství. 


4. Oprávněná osoba prodávajícího objednávku potvrdí a odešle písemně, e-mailem, telefaxem, prostřednictvím datové schránky nebo datové zprávy s elektronickým podpisem zpět kupujícímu, a to do pěti pracovních dnů po jejím obdržení. 


5. Veškeré změny a dodatky uzavřené kupní smlouvy vyžadují písemnou formu. 


IV. Cena zboží a platební podmínky 


1. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu v měně, ve výši, ve lhůtě a způsobem sjednaným mezi prodávajícím a kupujícím. V případě, že bude kupní smlouva uzavírána na základě objednávky kupujícího, bude kupní cena sjednána a pro obě smluvní strany závazná okamžikem, kdy prodávající akceptuje objednávku kupujícího, v níž bude uvedena výše kupní ceny nebo alespoň způsob jejího určení. Jako podklad k zaplacení kupní ceny vystaví prodávající fakturu s náležitostmi daňového dokladu. 


2. Kupní cena je splatná v den splatnosti faktury. Faktura je splatná ve lhůtě a v měně stanovené prodávajícím na faktuře. 


3. Kdekoli se v OP pojednává o kupní ceně, má se na mysli kupní cena včetně DPH v zákonné výši, není-li speciálně uvedeno jinak. V případě změny zákonné sazby DPH na předmět plnění bude její výše upravena dle platných předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění. 


4. Není-li mezi prodávajícím a kupujícím ujednáno jinak, platí, že kupní cena nezahrnuje náklady na dopravu zboží kupujícímu, cenu nakládky na dopravní prostředek, cenu přepravy, poštovné, cenu přepravních obalů, poplatek za manipulaci, pojištění zboží či jiné poplatky. Veškeré tyto náklady nese kupující. 


5. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat od kupujícího zálohu na kupní cenu, a to až do výše 100 % sjednané kupní ceny. V případě, že bude sjednáno částečné zaplacení kupní ceny předem, zálohová platba bude provedena na základě vystavené zálohové faktury převodním příkazem nebo v hotovosti před termínem dodání zboží. 


6. Za okamžik zaplacení kupní ceny se považuje datum připsání příslušné částky na účet prodávajícího nebo přijetí platby v hotovosti. 


7. V případě, že v kupní smlouvě (v objednávce) je uvedena kupní cena v cizí měně, je kupující povinen zaplatit kupní cenu ve sjednané měně, přičemž kupní cena zboží je kalkulována devizovým kurzem dané měny platným k datu uzavření kupní smlouvy a vyhlášeným k tomuto datu Českou národní bankou (dále jen „ČNB“). Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde ke dni vystavení faktury ke změně kurzu (ČNB) Kč vůči sjednané měně o více než 5 % vzhledem ke kurzu platnému v den uzavření kupní smlouvy, může být ve stejném poměru prodávajícím zvýšena nebo snížena kupní cena. V případě, že v kupní smlouvě (v objednávce) je uvedena kupní cena v cizí měně, může prodávající vystavit fakturu kupujícímu v Kč, přičemž částka kupní ceny v cizí měně, sjednaná v kupní smlouvě (uvedena v objednávce), bude kupujícím přepočtena na Kč kursem ČNB platným ke dni vystavení faktury a v takovém případě je kupující povinen zaplatit kupní cenu v Kč v částce uvedené na faktuře. 


V. Dodání zboží, přechod nebezpečí škody na zboží, výhrada vlastnictví 


1. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu v dodací lhůtě sjednané mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající je oprávněn dodat zboží kdykoli ve sjednané lhůtě, a to i po částech a kupující je povinen takto dodané zboží převzít. 


2. Dodací lhůta se prodlužuje v následujících případech: 


- Prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny či její zálohy; dodací lhůta se prodlužuje o dobu prodlení kupujícího. 


- Prodlení kupujícího se zaplacením i části kupní ceny a případně i části ceny dopravy i dodatečně sjednané, pokud bylo dohodnuto zaplacení při převzetí zboží; dodací lhůta se prodlužuje o dobu prodlení kupujícího. 


- Naplnění objektivních překážek stanovených v článku VI. OP; dodací lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou trvala objektivní překážka v plnění povinností prodávajícího včetně doby potřebné k obnovení normální činnosti prodávajícího. 


3. Místem dodání zboží je sídlo prodávajícího, není-li výslovně písemně dohodnuto něco jiného. 


4. Kupující je povinen zboží převzít do 10 dnů od oznámení prodávajícího, že výroba zboží je dokončena. 


5. Za okamžik dodání zboží kupujícímu se považuje den, kdy si kupující mohl vyzvednout zboží v sídle prodávajícího nebo den, kdy došlo k předání zboží prvnímu dopravci k přepravě (dopravní, poštovní či jiné). Dokladem prokazujícím dodání zboží je zápis prodávajícího o možnosti si zboží vyzvednout, nebo dodací list nebo jiný doklad (např. smlouva o přepravě, přepravní list, poštovní arch, faktura) prokazující, že zboží bylo předáno kupujícímu nebo dopravci k přepravě. 


6. Objednané zboží je oprávněn převzít od prodávajícího pouze osobně kupující nebo osoba oprávněná za kupujícího jednat, popř. zmocněnec kupujícího nebo dopravce, a je povinen převzetí zboží písemně potvrdit. Tyto osoby jsou povinny prodávajícímu prokázat svoji totožnost (občanským průkazem apod.) a oprávnění převzít zboží (výpisem z obchodního rejstříku, plnou mocí, písemnou smlouvou o přepravě apod.). 


7. Prodávající je oprávněn pozastavit dodání zboží kupujícímu, pokud je kupující v prodlení s úhradou jakékoliv pohledávky prodávajícího za kupujícím nebo pokud kupující jedná v rozporu s ustanovením jiných dohod nebo smluv mezi prodávajícím a kupujícím. V případě prodlení úhrady pohledávky prodávajícího za kupujícím je prodávající oprávněn pozastavit dodání zboží kupujícímu až do doby, než budou tyto pohledávky uhrazeny. Prodávající v tomto případě nebude v prodlení s dodáním zadrženého zboží. Lhůta dodání tohoto zboží začíná nově běžet od úhrady pohledávky prodávajícího, s jejímž zaplacením byl kupující v prodlení. 


8. Nebezpečí vzniku nahodilé zkázy, ztráty nebo škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží kupujícímu, případně od přechodu vlastnického práva ke zboží na kupujícího, pokud nastalo dříve. Prodávající neodpovídá za škody na zboží vzniklé při jeho přepravě. Nakládku a přepravu zboží si zabezpečuje kupující sám, na svůj vlastní účet, své náklady a nebezpečí. Uskutečňuje-li se dodání zboží předáním zboží dopravci, je prodávající povinen označit zboží jako zásilku zboží pro kupujícího, přičemž zboží je odesíláno na účet a nebezpečí kupujícího. 


9. Zboží zůstává až do splnění všech závazků kupujícího vůči prodávajícímu, zejména do úplného zaplacení kupní ceny zboží, ve vlastnictví prodávajícího a kupující s ním není oprávněn bez souhlasu prodávajícího jakkoli disponovat. Kupující se tedy stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny zboží. Nebezpečí škody na zboží však na kupujícího přechází již jeho převzetím. Je-li kupní cena zaplacena před dodáním zboží, nabývá kupující vlastnické právo ke zboží v okamžiku dodání zboží. Výhrada vlastnického práva působí vůči věřitelům kupujícího jen tehdy, bylo-li ujednání pořízeno v písemné formě a podpisy stran úředně ověřeny, a to až ode dne úředního ověření podpisů. Prodávající je rovněž oprávněn vykonat zadržovací právo ke zboží do úplného zaplacení kupní ceny. V případě, že prodávající zadržel zboží, vyrozumí prodávající kupujícího písemně o jeho zadržení a jeho důvodu. Prospěch z věci se na náhradu nákladů nezapočte. 


VI. Okolnosti vylučující odpovědnost 


1. V případě, že nastanou okolnosti, které nelze v době uzavření kupní smlouvy předvídat a které způsobí prodávajícímu překážku v plnění jeho smluvních povinností, je prodávající oprávněn prodloužit lhůtu k plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala a popř. též o dobu nezbytně nutnou k obnovení své normální činnosti. 


2. Okolnostmi dle předchozího odstavce vylučujícími odpovědnost se rozumí události, které prodávající při péči, kterou je možno po něm spravedlivě požadovat, nemohl předvídat a nemohl odvrátit, např. stávky, války, prodávajícím nezaviněné zpoždění způsobené orgány veřejné moci, zpoždění dodávek výrobních materiálů a komponentů, živelné události, zásahy vyšší moci. O tom, že nastala okolnost vylučující odpovědnost, je prodávající povinen bezodkladně informovat kupujícího a sdělit mu předpokládané zdržení dodání zboží. 


VII. Porušení smluvních povinností a jeho následky 


1. Pro případ prodlení kupujícího s placením kupní ceny nebo její zálohy si strany sjednávají, že výše smluvní pokuty, kterou je kupující povinen prodávajícímu zaplatit, aniž by prodávající byl povinen zaslat kupujícímu upomínku, je 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení s tím, že smluvní pokutou není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši. 


2. Kupující je povinen při jakékoliv prezentaci zboží (fotografie, film, sociální sítě, internet, apod.) viditelně označovat prodávajícího jako výrobce zboží. V případě porušení této povinnosti kupujícího je prodávající oprávněn za každý jednotlivý případ porušení této smluvní povinnosti požadovat po kupujícím zaplacení smluvní pokuty až do výše 10% z kupní ceny zboží bez DPH. 


3. Pro případ prodlení kupujícího s placením kupní ceny nebo její zálohy je prodávající oprávněn zadržet dodávku dalšího zboží, a to i v případě již dříve potvrzených objednávek. Prodávající v tomto případě není v prodlení s dodáním zadrženého zboží. O dobu prodlení kupujícího s placením kupní ceny nebo její zálohy se termín dodání zadrženého zboží prodlužuje. 


4. Za podstatné porušení kupní smlouvy bude považováno prodlení kupujícího s úhradou jakékoli platby delší než 20 dnů. 


5. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny (či jejího doplatku) delším jak 60 dnů, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit s těmito důsledky: 


- kupující je povinen vrátit poskytnuté plnění (zboží) do 15 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy. Za porušení této povinnosti rovněž vznikne nárok na smluvní pokutu ve výši poloviny celkové kupní ceny zboží sjednané mezi prodávajícím a kupujícím, přičemž povinnost kupujícího k plné náhradě škody tímto není dotčena. Prodávající je rovněž oprávněn přijmout veškerá opatření, aby zboží nemohlo být kupujícím nadále užíváno. 


- prodávající je povinen do 15 dnů od vrácení zboží vrátit kupujícímu přijaté plnění snížené o výši škody, která prodávajícímu vznikla porušením kupní smlouvy ze strany kupujícího (zejm. pro opotřebení zboží, pro nemožnost opětovně použít část zboží například z důvodu vyobrazení loga kupujícího atp.), a o náklady spojené s odstoupením od smlouvy. 


6. Dostane-li se kupující do prodlení s převzetím zboží, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit (stornovat objednávku kupujícího), nebo uchovat zboží, se kterým může způsobem přiměřeným okolnostem dále nakládat. Prodávající je oprávněn zboží zadržet, dokud mu kupující neuhradí účelně vynaložené náklady spojené s uchováním zboží. Za uchování zboží bude kupujícímu účtován poplatek ve výši 150,- Kč za každý den prodlení kupujícího. Bude-li kupující v prodlení s převzetím zboží delším 10-ti dnů, může prodávající zboží prodat za libovolnou cenu třetí osobě; v takovém případě však je kupující povinen zaplatit jako náhradu škody ztrátu, která byla tímto prodávajícímu způsobena a dále smluvní pokutu ve výši poloviny kupní ceny zboží dohodnuté v kupní smlouvě. Ustanovení § 2119 občanského zákoníku se vylučuje. 


7. Za podstatné porušení kupní smlouvy bude považováno prodlení kupujícího s převzetím zboží delší než 10 dnů. 


8. Pro případ prodlení kupujícího s převzetím zboží je kupující povinen nahradit prodávajícímu také škodu, která mu tímto vznikne. 


9. Kupující není oprávněn zadržet část nebo celou kupní cenu zboží z důvodu jakýchkoli reklamací zboží či z důvodu jakýchkoli pohledávek vůči prodávajícímu. V případě jednání kupujícího v rozporu s výše uvedeným se kupující dostává do prodlení s úhradou kupní ceny. 


10. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě podstatného porušení kupní smlouvy kupujícím s okamžitou účinností písemným oznámením. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě zahájení insolvenčního řízení na kupujícího nebo v případě rozhodnutí kupujícího o jeho vstupu do likvidace. Odstoupení od smlouvy pro porušení povinností v dalších případech se řídí ustanoveními občanského zákoníku. 


11. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu veškeré náklady vynaložené na soudní i mimosoudní vymáhání dlužných částek a náklady s tím související, včetně nákladů právního zastoupení. 


VIII. Záruka za jakost a reklamace zboží 


1. Kupující má práva z vadného plnění podle § 2099 a násl. občanského zákoníku. Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny zboží, které nemají vliv na jeho funkčnost. 


2. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady zboží, jež má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, i za později vzniklé vady, které prodávající způsobil porušením své povinnosti. 


3. Zjevné vady zboží je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 dnů poté, kdy kupující při vynaložení odborné péče měl vady zjistit při první prohlídce zboží dle ustanovení § 2104 občanského zákoníku. 


4. Kupující je oprávněn uplatnit své nároky vyplývající ze záruky tak, že písemně oznámí všechny podrobnosti zjištěné závady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od jejich zjištění. Po obdržení takového oznámení je prodávající povinen bezodkladně přijmout jedno z těchto opatření: 


- nechat si poslat vadné zboží k opravě, 


- vyměnit vadné zboží nebo jeho část, 


- zamítnout reklamaci jako neoprávněnou. 


5. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží po dobu 12 měsíců od dodání zboží kupujícímu. Pro případ uzavření spotřebitelské kupní smlouvy se uplatní záruka stanovená občanským zákoníkem. Záruční doba se prodlužuje o dobu vyřizování reklamace prodávajícím. 


6. Pokud prodávající požádá o zaslání vadného zboží nebo jeho části k opravě, nese náklady a nebezpečí s dopravou vadného zboží i s odesláním opraveného nebo vyměněného zboží kupující. Nahrazené vadné díly, součásti zboží nebo zboží se stávají majetkem prodávajícího a kupující je povinen je vydat, pokud o to prodávající požádá, a požádá-li o to prodávající, uskladnit je za účelem provedení kontroly prodávajícím. 


7. Záruka se vztahuje pouze na takové závady, které byly kupujícím písemně oznámeny do 10 dnů poté, kdy je kupující zjistil, popř. kdy je kupující zjistit měl při vynaložení odborné péče při prohlídce, kterou je povinen provést bezodkladně po převzetí zboží, a které se vyskytly přesto, že byly dodržovány pokyny prodávajícího stanovené v návodu k obsluze, zboží bylo používáno obvyklým způsobem a za obvyklých okolností, přičemž kupující je považován za osobu, která má zkušenosti s používáním daného typu zboží, pokud není v kupní smlouvě uveden opak. Nároky ze záruky zvláště nevznikají, pokud bylo zboží špatně instalováno kupujícím nebo třetí osobou, v případě nesprávné nebo nedostatečné údržby, v případě provedení vadné nebo nepovolené úpravy, popř. změny na zboží, které provedl kupující nebo třetí osoby, v případě zplesnivění nafukovadla v důsledku nesprávného skladování či údržby, při nedodržení provozních podmínek, apod. Záruka se rovněž nevztahuje na běžné opotřebení zboží nebo jeho částí. 


8. Potisky, nátěry a další typy grafiky na látce nafukovadla se mohou v důsledku užívání nebo postupů v rozporu s návodem k obsluze odlupovat (např. v případě vystavení kyselinám, zásadám nebo některým dalším chemikáliím), mohou se odřít nebo roztrhnout v kontaktu s pískem, štěrkem nebo jinými ostrými nebo drsnými materiály či jinak utrpět na svém vzhledu nebo funkčnosti. Takové případy nezakládají právo kupujícího na reklamaci vad. 


9. Ustanovení tohoto článku se nevztahují na příslušenství zboží, které nebylo vyrobeno prodávajícím. V tomto případě je kupující oprávněn 


reklamovat uvedené příslušenství pouze přímo u výrobce a v souladu se záručními listy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 


10. Ustanovení tohoto článku se rovněž nevztahují na nafukovadla, pro která může být dohodnuta zvláštní záruka v kupní smlouvě. 


11. Prodávající odpovídá kupujícímu výhradně za škodu skutečnou, která mu vznikne porušením povinností prodávajícího, výslovně uvedených v těchto podmínkách, případně v uzavřené kupní smlouvě, a to za dále stanovených podmínek. Celková odpovědnost prodávajícího za plnění jeho povinností stanovených v OP a příp. v kupní smlouvě je omezena částkou rovnající se 25 % z ceny dodávky zboží. 


12. Případné smluvní pokuty či jiné sankce hrazené prodávajícím kupujícímu se započítávají na náhradu škody v plné výši. 


13. Prodávající neodpovídá za nepřímé, následné nebo náhodné škody a ztrátu zisku, ani za žádné škody či ztráty vzniklé na základě kontraktů uzavřených mezi kupujícím a třetími osobami. Prodávající dále neodpovídá kupujícímu za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů prodávajícího. 


IX. Souhlas se zpracováním osobních údajů a styk s veřejností (PR) 


1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost KUBÍČEK FACTORY spol. s.r.o., se sídlem Brno, Jarní 1003/2a, PSČ 614 00, IČO: 41603869, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce č. 2442 (dále jen jako „Správce“). Prodávající provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť toto zpracování je nezbytné pro plnění kupní smlouvy. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže a na stránkách https://kubicekvisionair.com/wp-content/uploads/2022/01/Zasady-ochrany-osobnich-udaju.pdf. Kontaktní údaje Správce jsou následující: Jarní 1003/2a, 614 00 Brno, adresa elektronické pošty info@kubicekfactory.com. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 


2. Právním základem zpracování osobních údajů je a) splnění smlouvy mezi Vámi a Správcem nebo pro provedení opatření Správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“); b) splnění právních povinností, které se na Správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně splnění povinností uložených Správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 


3. Účelem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem či provedení opatření Správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností Správcem. Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou budeme plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty. Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@kubicekfactory.com Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. 


4. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedeným účelem předat poskytovateli služeb IT či advokátní kanceláři. 


5. Příjemci Vašich osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak Správci ukládají obecně závazné právní předpisy. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 


6. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od Správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany Správce splnit. 


7. Kompletní informace ohledně zpracování osobních údajů naleznete na našich webových stránkách: 


https://kubicekvisionair.com/wp-content/uploads/2022/01/Zasady-ochrany-osobnich-udaju.pdf 


8. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající za účelem styku s veřejností (PR), pokud jde o kupní smlouvu nebo jakékoliv související plnění, realizoval v rámci styku s veřejností (PR) zejména následující činnosti: - tiskové konference 


- tiskové zprávy 


- rozhovory, prohlášení do tisku, odpovědi na dotazy médií 


- tištěné publikace, např. brožury 


- zákaznické a zaměstnanecké magazíny 


- marketingové kampaně, poštovní zásilky 


- internetové stránky, sociální sítě 


- přítomnost na veletrzích 


- reklama, např. reklamní inzeráty. 


X. Závěrečná ustanovení 


1. Pro právní vztahy mezi smluvními stranami vznikající z této kupní smlouvy a v souvislosti s ní je rozhodný právní řád České republiky, zejména občanský zákoník. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího kupní smlouvou a/nebo podmínkami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními českého občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů. K řešení případných sporů jsou příslušné obecné soudy České republiky. 


2. Právní úkony, na základě kterých má dojít ke změně, zrušení či zániku závazkového vztahu z kupní smlouvy, vyžadují písemnou formu. 


3. Odstoupením od kupní smlouvy nezanikají ustanovení o smluvní pokutě, úrocích z prodlení a náhradě škody. 


4. Prodávající si vyhrazuje právo podmínky změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu obchodování. Změnu, doplnění a jejich účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem. 


5. Žádná část kupní ceny za dodané zboží nesmí být započtením pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu. 


6. Prodávající a kupující se mohou navzájem kontaktovat prostřednictvím provozovatele poštovních či přepravních služeb (dále jen „pošta“), faxem nebo elektronickou poštou. Všechny úkony, zprávy, dokumenty, upomínky a jiné informace zasílané jednou smluvní stranou druhé straně v souvislosti se smlouvou faxem, elektronickou poštou nebo poštou se považují za řádně doručené druhé smluvní straně uplynutím tří dnů ode dne jejich zaslání druhé smluvní straně na její poštovní/e-mailovou adresu nebo faxové číslo uvedené ve smlouvě nebo na jinou poštovní/e-mailovou adresu nebo faxové číslo, které tato smluvní strana oznámila doručující smluvní straně, nebude-li prokázáno dřívější doručení. V případě, že druhé smluvní straně nemohl být z jakéhokoliv důvodu oznámen obsah jakékoliv listiny, považuje se tato listina za doručenou uplynutím sedmi dní ode dne doručení listiny do dispoziční sféry druhé smluvní strany. Pokud druhá smluvní strana v této lhůtě oznámí doručující smluvní straně, že listina jí nebyla doručena, bude jí doručen opis této listiny. 


7. Kupující není oprávněn postoupit třetí osobě práva vyplývající mu z kupní smlouvy, ani třetí osobě postoupit či zastavit pohledávku, kterou má za prodávajícím, bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího. 


8. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení kupní smlouvy a/nebo podmínek nemá vliv na právní účinnost ostatních smluvních ustanovení kupní smlouvy a podmínek. Neúčinná nebo neproveditelní ustanovení budou nahrazena takovou úpravou, která bude původní formulaci ekonomicky a technicky nejbližší. To platí rovněž pro případ věcí kupní smlouvou či podmínkami neupravených. 


9. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici na internetové a adrese prodávajícího https://kubicekvisionair.com/. 


10. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 01.01.2022.